DMCR CALENDAR

วันทะเลโลก 2565 : จ.พังงา

  • 19 พ.ค. 2565
8 มิ.ย.
2565

ช่วงเวลา :

08.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ :

แหลมปะการัง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

หน่วยงาน :

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 6 (พังงา)

วันทะเลโลก 2565 : จ.พังงา

กิจกรรม : กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
          1. ปลูกป่าชายหาด จำนวน 500 ต้น

          2. ปล่อยเต่าทะเล จำนวน 10 ตัว
          3. เก็บขยะชายหาด
          4. จัดนิทรรศการด้านการอนรุักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง