DMCR NEWS

ทช.หารือจัดทำแผนรายจ่ายงบประมาณ 2562

  • 6 ต.ค. 2560
  • 883
ทช.หารือจัดทำแผนรายจ่ายงบประมาณ 2562

          เมื่อวันที่ 6 ต.ค.60 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ ได้มีคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้เชี่ยวชาญ ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขานุการกรม ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มขึ้นตรงกับอธิบดี ณ ห้องประชุมลำแพนชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงวาระการจัดทำปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมถึงให้ในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งในที่ประชุม ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีเรื่องสำคัญๆที่ติดตามความคืบหน้าและมอบหมาย ได้แก่ เรื่อง AO ทวงคืนผืนป่า  IUU การประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ การประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล การแก้ไขปัญหาการกีดเซาะชายฝั่ง หญ้าทะเล ปะการัง การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ขยะทะเล ปะการังเทียม และในประเด็นที่เร่งด่วนในเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลในระดับจังหวัดและอำเภอ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สั่งการให้ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนตุลาคม 2560

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง