DMCR NEWS

ทช.ร่วมประชุม คปป. ครั้งที่ 1

  • 11 ต.ค. 2560
  • 1,318
ทช.ร่วมประชุม คปป. ครั้งที่ 1

          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ(คปป.) ครั้งที่ 1/2560 โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธาน ในโอกาสนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้มีเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป) นำเสนอโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการพิจารณาการทบทวนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คปป. จำนวน 4 คณะ ได้แก่คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ป่าแบบมีส่วนร่วม  คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการ ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบกลไกทางการเงินสนับสนุนการปลุกป่า (พันธบัตรป่าไม้) และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง