DMCR NEWS

ทช.ประชุมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่

  • 16 ต.ค. 2560
  • 2,212
ทช.ประชุมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่

          เมื่อวันที่ 16 ต.ค.60 (เวลา 13.30 น.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)  จัดประชุมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 90 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.

โดยสาระสำคัญในที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้
1.พื้นที่ชายหาดนำร่องเดิมกำหนดไว้ จำนวน 22 หาด ในที่ประชุมขอเพิ่มจำนวน 1 หาด คือหาดทรายแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รวมเป็น 23 หาด ใน 15 จังหวัด
2.ทุกภาคส่วนผู้เข้าร่วมประชุม ได้สนับสนุนโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และเสนอให้กรม ทช.ดำเนินการให้ครบทุกชายหาด
3.กรม ทช. จะจัดพิธีลงนามฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี รมว.ทส. เป็นประธาน ในที่ 31 ต.ค.60 ทั้งนี้ จะมีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ พร้อมชุดเครื่องแบบปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาหรับ
4. ในวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560 กรม ทช. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมขยะทะเลอาเซียน ที่ จ.ภูเก็ต โดยถือโอกาสนี้ประกาศให้ประเทศในเขตอาเซียนได้รับรู้ว่าประเทศไทยได้ออกมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
5.และที่ประชุมได้ขอขยายระยะเวลาบังคับใช้จาก 60 วัน เป็น 90 วัน หลังจากประกาศ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวในด้านการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวต่อไป

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง