DMCR NEWS

ศึกษาเชิงลึกยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษาเต่าทะเล

  • 16 ม.ค. 2561
  • 253
ศึกษาเชิงลึกยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษาเต่าทะเล

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาวิจัยเชิงลึกในเรื่อง “เภสัชจลนศาสตร์และพลศาสตร์ของตัวยาปฏิชีวนะ ในเต่ากระ” เพื่อให้เข้าใจถึงการดำเนินไปของยาในตัวเต่ากระ และเพื่อหาขนาดยาที่เหมาะสมในเต่ากระ เพื่อกำหนดเกณฑ์การรักษาสัตว์ทะเลหายากให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตต่อไป ณ โรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายาก (ชั่วคราว) ภายในศูนย์วิจัยฯ

 
 
 
 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง