DMCR NEWS

ประกาศสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างรังวัดและจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงแสดงแนวเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ตามกฎหมาย (ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 22 ม.ค. 2561
  • 337

ดาวน์โหลด

ประกาศเผยแพร่แผน จ้างรังวัด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง