DMCR NEWS

ทช.ร่วมหารือ ไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ครั้งที่ 8

  • 10 เม.ย. 2561
  • 278

นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ตัวแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วม ไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ครั้งที่ 8 (8th Steering Committee Meeting: 8th SCM) ณ โรงแรม City Hotel Xiamen เมืองเซียเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการวิจัยร่วม แผนงานและแผนปฏิบัติงานประจำปี การเสนอแนวคิดหรือข้อเสนอแนะโครงการใหม่ๆ การรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 5 ปี ช่วงที่ 1 (2014-2018) และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี ช่วงที่ 2 (2019-2023) นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยร่วมระหว่างไทย-จีนด้านทะเล และพิจารณาข้อเสนอโครงการใหม่ เพื่อการดำเนินการร่วมกันในปีต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง