DMCR NEWS

ทช.ร่วมประชุมความร่วมมือไทย-จีน ด้านทะเล ณ เมืองเซียเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

  • 10 เม.ย. 2561
  • 175

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและเทคโนโลยีครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2561 ณ โรงแรม City Hotel Xiamen เมืองเซียเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ดร. เฉิน ปิน รองอธิบดีสถาบันสมุทรศาสตร์แห่งที่ 3 เป็นประธานร่วมฝ่ายจีน การประชุมนี้ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการวิจัยร่วม การนำเสนอแนวความคิดใหม่ การจัดทำข้อเสนอโครงการ และการริเริ่มงานวิจัยร่วมใหม่ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแสวงหาหน่วยงานที่เป็นแนวร่วมทางวิชาการ ในการประชุมมีการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 33 เรื่อง การหารือกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม และการจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปีของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ความร่วมมือ ไทย-จีน ด้านทะเลด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง