DMCR INFOGRAPHIC

การขึ้นลงของระดับน้ำทะเล

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 3,992
การขึ้นลงของระดับน้ำทะเล

รูปแบบการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล สามารถแบ่งหลักๆได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
1. น้ำเดี่ยว (Diurnal Tide) ระดับน้ำทะเลมีการขึ้น-ลง 1 ครั้งต่อวัน
2. น้ำคู่ (Semidiurnal Tide) ระดับน้ำทะเลมีการขึ้น-ลง 2 ครั้งต่อวัน และระดับน้ำมีขนาดพอๆกัน 
3. น้ำผสม (Mixed Tide) คือ ระดับน้ำทะเลมีการขึ้น-ลง 2 ครั้งต่อวัน แต่ระดับน้ำแต่ละครั้งจะมีขนาดไม่เท่ากัน

ดาวน์โหลด

การขึ้นลงของระดับน้ำทะเล.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 157