DMCR INFOGRAPHIC

ตัวอ่อนกั้ง (Stomatopoda larvae)

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 1,423
ตัวอ่อนกั้ง (Stomatopoda larvae)

ตัวอ่อนกั้ง (Stomatopoda larvae) มีเปลือกคลุมตัวสั้น และเปลือกเชื่อมติดกับปล้องแรกๆ ของส่วนอก ด้านหน้าของส่วนหัวเคลื่อนไหวได้ดี รวมทั้งมีเหงือกที่ส่วนท้องด้านหน้าของหัวประกอบด้วยตา ซึ่งมีก้าน และหนวดคู่ที่ 1 เปลือกจะคลุมส่วนท้ายของหัวรวมทั้งปล้องอก 3 ปล้องแรก ขาอกคู่แรกๆ เปลี่ยนรูปเป็นส่วนประกอบของปากหรือรยางค์ที่ช่วยจับอาหาร ปล้องอก 3 ปล้องสุดท้ายและปล้องท้อง 6 ปล้อง ไม่มีเปลือกคลุม 

 

ดาวน์โหลด

ตัวอ่อนกั้ง (Stomatopoda larvae).jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 38