DMCR INFOGRAPHIC

"พื้นที่สงวนชีวมณฑล"

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 5,193
"พื้นที่สงวนชีวมณฑล"

"พื้นที่สงวนชีวมณฑล" หมายถึง พื้นที่ระบบนิเวศบนบก ทะเล หรือชายฝั่งทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 
1. เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และระบบนิเวศ 
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
3. เพื่อการศึกษาวิจัยและฝึกอบรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

"พื้นที่สงวนชีวมณฑล".jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27