DMCR INFOGRAPHIC

ขยะทะเลเป็นปัญหาที่ต้องจัดการ

  • 29 มิ.ย. 2561
  • 1,858
ขยะทะเลเป็นปัญหาที่ต้องจัดการ

“ขยะทะเล…ปัญหาที่ต้องจัดการ”
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) มุ่งมั่นบริหารจัดการปัญหาขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระดับประเทศและระดับสากล ผ่านการบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะในทะเล โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
๑. Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒. แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔) ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓. แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๐) ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ และ ๒๐ ปี (ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ปัจจุบันทางทช. ได้ดำเนินในขั้นตอน แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เพื่อสอดรับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

ดาวน์โหลด

ขยะทะเลเป็นปัญหาที่ต้องจัดการ.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 33