DMCR NEWS

กระทรวง ทส. ครบรอบ 12 ปี ยึดหลักการดำเนินงาน 5S

  • 3 ต.ค. 2557
  • 1,473
กระทรวง ทส. ครบรอบ 12 ปี ยึดหลักการดำเนินงาน 5S

          เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 12 ปี ยึดหลักการดำเนินงาน 5S มุ่งมั่นทุกระดับ กระชับวิธีการ ดำเนินงานโปร่งใส ใส่ใจกลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชปณิธานสูงสุดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางมิ่งขวัญ
วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ พร้อมทั้ง
นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) และนางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมสักการะพระพุทธสยัมภู พระประจำกระทรวง และบูชาพระภูมิ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้นได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 มีหน้าที่สงวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ เนื่องจากในหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปมาก ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพและวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างและรุนแรงขึ้นตามลำดับ ดังนั้น ในการปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 จึงได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่

          ในโอกาสนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) ได้มอบเงินสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ทายาทผู้ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เสียสละทุกท่าน และย้ำให้ความช่วยเหลือในการดูแลสวัสดิการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้น้อย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยอีกด้วย

                    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง