DMCR NEWS

ทช. ร่วมจัดทำร่างนโยบายและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/62

  • 9 ม.ค. 2562
  • 297
ทช. ร่วมจัดทำร่างนโยบายและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/62

วันนี้ 9 มกราคม 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “สถานการณ์ทางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

สำหรับการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรี ทส. และคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณากรอบดำเนินงานการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้สำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนคณะอนุกรรมการที่มีองค์ประกอบจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และนักวิชาการ แล้วนำไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านทางกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และผ่านสื่อต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้ได้นโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติที่เหมาะสม ในการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป พร้อมกับจัดทำ “นโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผ่นแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ” ขึ้นใหม่ ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อมุ่งหวังให้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ของชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน และเกิดดุลยภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง