DMCR NEWS

เร่งติดตามสถานการณ์ชายฝั่งตะวันออก หลังอิทธิพลปาบึก

  • 11 ม.ค. 2562
  • 81
เร่งติดตามสถานการณ์ชายฝั่งตะวันออก หลังอิทธิพลปาบึก

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยกองบริหารจัดการพื้นชายฝั่ง นักธรณีวิทยา และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ติดตามสถานการณ์สภาพแนวชายฝั่งทะเลตะวันออก หลังอิทธิพลพายุปาบึก พบบริเวณหาดแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โรงแรม ร้านอาหาร และบ้านเรือนชุมชนริมชายฝั่ง ได้รับความเสียหายจากคลื่นซัดชายฝั่ง (Storm surge) ชายฝั่งถูกกัดเซาะประมาณ ๓-๕ ม. ตะกอนทรายชายหาดถูกเซาะในแนวดิ่งประมาณ ๐.๕- ๑ ม. ยาวตลอดแนวชายฝั่งกว่า ๔ กม. บริเวณอ่าวหมู เกาะเปริด และเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี พบมีระดับน้ำทะเลขึ้นสูง แต่ไม่ได้รับความเสียหายจากคลื่นซัดชายฝั่ง บริเวณปากน้ำแขมหนู คลื่นลมแรงสูงกว่า ๓ ม. พัดแนวกำแพงกันคลื่น โครงสร้างพื้นและศาลา บริเวณจุดชมวิวพังเสียหายเป็นระยะทางประมาณ ๑ กม. บริเวณแหลมเสด็จ มีคลื่นลมเเรงสูงกว่า ๓ ม. แนวชายฝั่ง และกำแพงกันคลื่นถูกกัดเซาะ ๑-๒ ม. ระยะทางประมาณ ๒ กม. คาดว่าชายหาดจะปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ตามธรรมชาติ หลังคลื่นลมลดความรุนแรงลง และตะกอนทรายจะถูกพัดพากลับมาทับถมตามฤดูกาลต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง