DMCR NEWS

รังวัดพิกัดดาวเทียมประกอบการใช้จัดทำแผนที่ชายฝั่งเพชรบุรี

  • 27 ม.ค. 2562
  • 228
รังวัดพิกัดดาวเทียมประกอบการใช้จัดทำแผนที่ชายฝั่งเพชรบุรี

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง ลงท้องที่ จ.เพชรบุรี ซึ่งอยู่ในระบบกลุ่มหาด S๑ (แหลมผักเบี้ย-ปราณบุรี) เพื่อสำรวจหมุดหลักฐาน GPS หรือหมุดหลักฐานแผนที่สำหรับใช้ในการรังวัดระบบเครือข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (Real Time Kinematics; RTK) เพื่อประกอบการจัดทำแผนที่แนบท้าย (ร่าง) มาตรการการกัดเซาะชายฝั่ง (มาตรา ๒๑ แห่ง พรบ.ทช. ๒๕๕๘)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง