DMCR NEWS

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3)

  • 9 เม.ย. 2562
  • 176

ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงิน (1 หน้า).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
รายละเอียดงานจ้าง ( 2 หน้า).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ประมาณการราคา (13 หน้า).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 60
ค่าใช้จ่ายขยายเขต ( 2 หน้า).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.82 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง