DMCR FACEBOOK

ตรวจสอบแล้ว ไม่พบเต่าทะเลในกระชังธนาคารปูบ้านเกาะเตียบ

  • 3 พ.ค. 2562
  • 346
ตรวจสอบแล้ว ไม่พบเต่าทะเลในกระชังธนาคารปูบ้านเกาะเตียบ

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๕ (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องพบเต่าทะเลในกระชัง ที่ธนาคารปูบ้านเกาะเตียบ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซึ่งสอบถามนายสุพจน์ อุบลกาญจน์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.๗ กล่าวว่า ตนไปลอยอวนในทะเล พบเต่าทะเลมีอาการบาดเจ็บลอยมาข้างเรือ จึงนำมาอนุบาลในกระชัง และได้ปล่อยลงทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการเข้าตรวจสอบในกระชังดังกล่าวไม่พบเต่าทะเลตามข้อร้องเรียน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง