DMCR NEWS

ทช.ร่วมยกระดับศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้เป็นศูนย์อำนวยการ

  • 15 พ.ค. 2562
  • 552
ทช.ร่วมยกระดับศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้เป็นศูนย์อำนวยการ

     วันที่ 15 พ.ค. 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับกองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมกันหารือในประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งยกระดับศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้เป็นศูนย์อำนวยการฯ โดยมีพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธาน ในโอกาสนี้ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมศุลกากรตำรวจน้ำ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อีกทั้งผู้อำนวยการ ศรชล.ภาค และผู้อำนวยการ ศรชล.จังหวัด (ผู้ว่าราชการ 22 จังหวัดชายทะเล) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

       กรม ทช. ในฐานะที่เป็นหนึ่งในหกของหน่วยงานหลักของ ศรชล. มีภารกิจหลักในการคุ้มครอง ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ วิชาการ พร้อมทั้งจัดเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ประจำการอยู่ในสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 10 เข้าประจำการในหมวดเรือตรวจการณ์ของ ศรชล. เพื่อออกปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนดำเนินงานด้านการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกับ ศรชล. ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 ได้มีการดำเนินงานในการออกเรือตรวจตราเฝ้าระวัง รวมจำนวน 429 ครั้ง การสนับสนุนเรือประมงที่ตรวจสอบ รวมจำนวน 7,056 ลำ พบแรงงานที่ตรวจสอบ รวมจำนวน 81,615 คน และผลคดี IUU รวมจำนวน 188 คดี โดยรวมผลการดำเนินงานฯ ทั้ง 3 ปี จำนวนทั้งสิ้น 89,288 ครั้ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง