DMCR NEWS

2562-05-7 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 518/2562 เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชังและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  • 10 มิ.ย. 2562
  • 4,713

                ด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดชลบุรี รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้มี    นโยบายในการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชังและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ให้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เนื่องจากมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าว อันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หากไปให้เนิ่นช้าจะทำให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น ไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้คงความอุดมสมบูรณ์ได้ ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมบริเวณพื้นที่โดยรอบและในภาพรวมของประเทศ 

    

ดาวน์โหลด

เกาะสีชังpdf.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 0.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 290

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง