DMCR NEWS

ปรับรูปแบบอีกครั้ง เพื่อจัดวางปะการังเทียมจากขาแท่นปิโตรเลียม

  • 14 ส.ค. 2562
  • 140
ปรับรูปแบบอีกครั้ง เพื่อจัดวางปะการังเทียมจากขาแท่นปิโตรเลียม

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักอนุรักษ์ ทช. เข้าร่วมประชุมการนำร่องนำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมไปจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอนุมัติอนุญาตให้จัดวางปะการังเทียม ประกอบด้วยกองทัพเรือ กรมประมง และกรมเจ้าท่า ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารเรือ วังนันทอุทยาน โดยมี พล.ร.ต. อภิชัย สมพลกรัง เป็นประธาน มีผลการประชุมคือ บริษัท เชฟรอน ขอลดขาแท่นจาก ๘ เหลือ ๗ เพื่อให้อยู่ในระดับความลึกน้ำที่ปลอดภัย คือมากกว่า ๑๕ เมตร และปรับรูปแบบการวาง (layout) เพื่อให้ใช้พื้นที่น้อยที่สุด และในระดับความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ม. และขอให้ระบุเหตุผลในการเลือกพื้นที่ ทั้งนี้ เมื่อจัดวางแล้ว ขาแท่นควรอยู่กับที่ตลอดเวลา บริษัทผู้วางต้องรับผิดชอบในการรักษา และให้ส่งข้อมูลให้กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เพื่อปรับแก้ไขแผนที่ และต้องสามารถตรวจสอบตำแหน่งได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งให้บริษัทฯ จัดทำข้อมูลทดสอบการเลื่อนไถลทางข้างจากแรงกระทำของกระแสน้ำเพื่อประกอบการพิจารณา ส่วนหลังการจัดวางขาแท่นครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบแล้ว ให้ติดตั้งทุ่นไฟแสดงตำแหน่ง และให้อยู่ในความดูแลบำรุงรักษาของ ทช.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง