DMCR NEWS

อทช. มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”

  • 28 ส.ค. 2562
  • 790
อทช. มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”

          วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ให้กับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานศาลอุทธรณ์ จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พิจารณาคัดเลือกเห็นสมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ.2560 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามข้อ 5 (6) เป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ  อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมอันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง