DMCR NEWS

2562-08-22 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ และการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2562

  • 5 ก.ย. 2562
  • 4,188

ดาวน์โหลด

2562-08-22 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ พ.ศ. 2562.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 10.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 479

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง