DMCR NEWS

ทะเลสาบสงขลาของเรา ช่วยกันอนุรักษ์โลมาอิรวดี

  • 18 ก.ย. 2562
  • 109
ทะเลสาบสงขลาของเรา ช่วยกันอนุรักษ์โลมาอิรวดี

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง สำรวจโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา โดยใช้วิธีการสำรวจแบบ Acoustic survey เพื่อประเมินจำนวนประชากร และการแพร่กระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา และสำรวจคลื่นเสียงโลมาอิรวดีโดยวางเครื่องมือแบบ A-tag for fixed monitoring ซึ่งเป็นการสำรวจทั้งด้วยเรือและสอบถามชาวประมงในพื้นที่ เกี่ยวกับการพบเห็นโลมาอิรวดีเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลประชากรจัดทำเป็นฐานข้อมูล วิเคราะห์ และนำเสนอให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์ประชากรโลมาอิรวดีให้คงอยู่คู่ทะเลสาบสงขลาต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง