DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ร่วมประชุมพัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก

  • 19 ก.ย. 2562
  • 165
อธิบดี ทช. ร่วมประชุมพัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม และแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” ในการนี้ กรม ทช. โดยอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ ๒,๕๐๐ คน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
.....สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญระดับพื้นที่ในมิติต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วนและทุกพื้นที่ของสังคมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาระดับพื้นที่ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สาธารณชน และหน่วยงานรับผิดชอบทั้งภาครัฐและภาคีการพัฒนาต่างๆ เกี่ยวกับการบูรณาการพัฒนาระดับพื้นที่ร่วมกัน ตลอดจนผลักดันให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง