DMCR NEWS

พาน้องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเขา ดูเต่าทะเล

  • 19 ก.ย. 2562
  • 170
พาน้องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเขา ดูเต่าทะเล

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๖ (สงขลา) จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล การบริหารจัดการขยะทะเล การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ และโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ แก่คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลนอก ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ๙๒ คน และพาเยี่ยมชมการเลี้ยงและอนุบาลเต่าทะเล ณ บ่ออนุบาลเต่าทะเลภายในสำนักงานฯ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ในกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง