DMCR NEWS

ชาวไทยพร้อมไหม เดินห้างปีใหม่นี้ไม่มีแล้วนะถุงพลาสติก

  • 28 ก.ย. 2562
  • 696
ชาวไทยพร้อมไหม เดินห้างปีใหม่นี้ไม่มีแล้วนะถุงพลาสติก

จากนโยบายกระทรวง ทส. ที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนการลด ละ และเลิกใช้พลาสติกที่เกินความจาเป็น รวมทั้งที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดทั่วประเทศ งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันที่ ๔ ของทุกเดือน รวมทั้ง การบริจาคถุงผ้า ตามโรงพยาบาลในโครงการ บริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน
.....ตลอด ๑ ปี ที่ผ่านมา สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้มากกว่า ๒,๐๐๐ ล้านใบ หรือประมาณ ๕.๗ ล้าน กก. คิดเป็นมูลค่ากว่า ๔๐๐ ล้านบาท และมีการการบริจาคถุงผ้าให้โรงพยาบาลต่างๆ กว่า ๘,๐๐๐ ใบ
.....ล่าสุด ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงความสูญเสียน้องมาเรียม ลูกพะยูนที่เป็นที่ติดตามของประชาชนและเยาวชน เหมือนเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว กระทรวง ทส. จึงปรับแผนโดยจะเริ่มโครงการเลิกใช้ถุงพลาสติก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เร่งรัดให้ดำเนินการจัดการขยะพลาสติก โดยกำหนดใหม่เป็นวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นี้ จะเริ่มต้นเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต
.....การดำเนินการ ได้ประสานขอความร่วมมือเครือข่าย ๔๓ ห้างใหญ่ ร่วมกัน ไม่แจก ถุงพลาสติก และทำความเข้าใจกับลูกค้าประชาชน และต่อไปต้องขับเคลื่อนทั้งในเมืองและท้องถิ่น ทั้งในสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานราชการทั่วประเทศ #งดใช้พลาสติก และจะดำเนินการคู่ขนานกับการผลักดันทางกฎหมาย โดยคาดว่าจะใช้เวลา ๑ ปี และในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ จะสามารถคลอดกฎหมายงดใช้พลาสติกในประเทศให้ได้
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #มาเรียมโปรเจ็ค

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง