DMCR NEWS

ทช.ร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี ทส.

  • 4 ต.ค. 2562
  • 304
ทช.ร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี ทส.

     วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ สักการะพระพุทธสยัมภู และพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 17 ปี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงฯ จากนั้น รมว.ทส. เข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ
     ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้ให้โอวาทและมอบนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ซึ่งประเด็นหลักๆ ที่สำคัญๆ ได้แก่ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการบริหารจัดการ อีกทั้งให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกระทรวง ทส. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทส. ตลอดจนขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการ การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงกัน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง