DMCR NEWS

งานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

  • 14 ม.ค. 2558
  • 1,295
งานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตน์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 ภายใต้แนวคิด "ผนึกกำลัง คืนผืนป่า เพื่อประชาชน" ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ3 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช โดยมีนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษ์ดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงาน ณ ลานวีรชน กรมป่าไม้

          กิจกรรมภายในงาน มีการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมร่วมรับฟังการปฏิญาณตน ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทั้ง 3 หน่วยงาน ทั่วประเทศ

                

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง