DMCR NEWS

อธิบดี ทช. นำคณะติดตามการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า

  • 21 ต.ค. 2562
  • 111
อธิบดี ทช. นำคณะติดตามการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอธิบดีโสภณ ทองดี นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. และสื่อมวลชนกว่า ๑๐ สำนักข่าว ลงเรือเพื่อสำรวจวาฬบรูด้า ในเขต จ.เพชรบุรี 
.....จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้เชิญส่วนราชการใน จ.เพชรบุรี ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า และสื่อมวลชน ประมาณ ๖๐ คน จัดประชุมแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า จ.เพชรบุรี โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยุทธพล อังกินันทน์) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีผลการประชุมคือ ให้จัดตั้งชมรมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวชมวาฬบรูด้าใน จ.เพชรบุรี เพื่อกำหนดกติกาในการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี ตามข้อแนะนำของกรม ทช. และกรม ทช. จะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นแนวทางในการออกคำสั่งกรมทรัพยากรทางและชายฝั่งให้เป็นกฎหมายในการบังคับใช้ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง