DMCR NEWS

อทช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • 19 ม.ค. 2558
  • 918
อทช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีพลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สอง เป็นประธานการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ พลเรือเอกธราธร ขจิตสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งพร้อมคณะกรรมาธิการฯ และผู้บริหารกรมฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เนื้อหาในการประชุมส่วนใหญ่ เป็นเรื่องการบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืนในทะเลสาบสงขลาและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

        

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง