DMCR NEWS

"วราวุธ" แถลงผลงานรอบ 3 เดือน เดินหน้ารณรงค์แก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • 29 ต.ค. 2562
  • 528
"วราวุธ" แถลงผลงานรอบ 3 เดือน เดินหน้ารณรงค์แก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) แถลงผลการดำเนินงานสำคัญในรอบ 3 เดือน (สิงหาคม – ตุลาคม 2562) และเปิดตัวโครงการ “Everday Say No to Plastic Bags” โดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชน ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เดินหน้าแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต

โดยมีนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในช่วงระยะเวลากว่า 3 เดือน ซึ่งได้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยึดหลักการทำงานตามกฎหมาย และน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงฯ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน (สิงหาคม – ตุลาคม 2562) ที่ผ่านมา ได้มอบนโยบายการดำเนินงานใหม่และพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานจากนโยบายที่มีอยู่เดิม ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ด้านอำนวยการ ได้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ โดยจะเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ระดับล่าง (ผู้พิทักษ์ป่า) รวมทั้งให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ นำเทคโนโลยี มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการจัดทำข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญเร่งด่วนกับความเดือดร้อนของประชาชน

โดยให้ผู้บริหารลงพื้นที่ชี้แจงและแก้ไขข้อเรียกร้องของกลุ่มมวลชนที่ได้รับผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงฯ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งบรรลุเป้าหมาย 10 ล้านต้น ตั้งแต่ตุลาคม 2562 โดยขยายเป้าหมายโครงการเป็น 100 ล้านต้น ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคนอยู่กับป่า จัดตั้งป่าชุมชน จำนวน 2,291 หมู่บ้าน และเร่งรัดการจัดหาที่ดินภายใต้โครงการ คทช. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและรักษาทรัพยากรและพื้นที่ป่าไม้

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเร่งรัดดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติฯ พัฒนาระบบบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสู่สากล และผลักดันให้มีการนำเสนออุทยานแห่งชาติเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทย 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้าล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก้ปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ แต่งตั้งคณะทำงานด้านการส่งออกช้างและติดตามความเป็นอยู่ของช้างที่ส่งออกไปต่างประเทศ และแต่งตั้งคณะทำงานด้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย 

จัดประชุมผู้ประกอบการกิจการสวนสัตว์สาธารณะ พัฒนาและขยายสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชที่สำคัญของประเทศ จัดทำแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ภายใต้แผนแม่บทมาเรียมโปรเจค เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กำหนด วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” เร่งรัดการบริหารจัดการขยะทะเล ปรับบทบาทและโครงสร้างการบริหารงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจาก Operator เป็น Regulator การอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา เร่งรัดการจัดทำแผนที่แสดงแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ด้านทรัพยากรน้ำ เร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาล สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 อนุมัติการประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มน้ำด้านทุนและระบบการกระจายน้ำ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในการเติมน้ำลงใต้ดิน เร่งรัดการจัดทำแผนที่ศักยภาพ น้ำบาดาล รวมไปถึงปรับบทบาทกรมทรัพยากรน้ำ จาก Regulator เป็น Operator และร่วมมือกับกระทรวงพลังงานในการนำ Solar cell มาใช้ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 2019 (United Nation Climate Action Summit 2019) และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาระดับสูง 11th Level Assembly ของความร่วมมือ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”และเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 มีการเตรียมการรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือปี 2562 รวมไปถึงขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ​ 43 แห่งทั่วประเทศจะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งให้กับลูกค้า

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง