DMCR NEWS

เตรียมปรับแผนจัดการพื้นที่คุ้มครองเกาะสมุยและสัตหีบ

  • 13 พ.ย. 2562
  • 106
เตรียมปรับแผนจัดการพื้นที่คุ้มครองเกาะสมุยและสัตหีบ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาทบทวนร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ ต.ตลิ่งงาม ต.บ่อผุด ต.มะเร็ต ต.แม่น้ำ ต.หน้าเมือง ต.อ่างทอง ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย และ ต.เกาะพะงัน ต.บ้านใต้ ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) และพิจารณาขอแก้ไขมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ อ.บางละมุง และ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พ.ศ. .... (ฉบับใหม่)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง