DMCR NEWS

อธิบดี ทช. นำหารือการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนเมืองระนอง

  • 13 พ.ย. 2562
  • 180
อธิบดี ทช. นำหารือการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนเมืองระนอง

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมหารือกับอธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กรมธนารักษ์ ในประเด็นการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ชุมชนเมืองระนอง จ.ระนอง ตามมติที่ประชุมคณะทำงานศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ชุมชนเมืองระนอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อกำหนดแนวทางการส่งมอบพื้นที่ที่จะเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ของพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง เนื้อที่ ๔๘๔ ไร่ ของ กรม ทช. ส่งมอบให้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ จะรับไปดำเนินการบริหารจัดการตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผลการประชุมทางกรมธนารักษ์แจ้งว่ายังติดขัดเรื่องการรับมอบพื้นที่ในประเด็นข้อกฎหมาย จึงจะขอนำเรื่องดังกล่าว ไปหารือกับกรมที่ดิน เพื่อร่วมพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับมอบพื้นที่ และกรม ทช.จะได้จัดการประชุมร่วมระหว่าง กรม ทช. กรมที่ดิน และกรมธนารักษ์ โดยเร่งด่วน ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง