DMCR FACEBOOK

ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้หญ้าทะเลเกาะยาวน้อย

  • 24 ม.ค. 2563
  • 194
ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้หญ้าทะเลเกาะยาวน้อย

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์สาธิตหญ้าทะเล ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเกาะยาววิทยา ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง