DMCR NEWS

ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์สัตว์น้ำ รักษ์ป่าชายเลน

  • 27 ม.ค. 2563
  • 34
ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์สัตว์น้ำ รักษ์ป่าชายเลน

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช. นำคณะครูและนักเรียนมัธยมศึกษาจาก ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จ.อุดรธานี โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม จ.อุดรธานี โรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จ.อุทัยธานี รวม ๖๐ คน เข้าร่วมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มีกิจกรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ณ เกาะมันใน การอนุรักษ์โลมาอิรวดี ณ ปากแม่นำ้บางปะกง ร่วมปลูกป่าชายเลน ณ เกาะนก ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรแก่เยาวชน จากนั้นพาชมสัตว์น้ำ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะล ม.บูรพา จ.ชลบุรี พร้อมรับฟังสถานการณ์ด้านกฎหมายที่ใช้ดูแลทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย ณ พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง