DMCR NEWS

ทช.จัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติหลัง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....

  • 9 ก.พ. 2558
  • 1,191
ทช.จัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติหลัง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติหลัง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....ประกาศใช้ โดยมีนายวุฒิชัย เจนการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมบัติ ภู่วชิรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้อำวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน นายโสภณ ทองดี ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง นายสิรภพ พูนเพชร หน.กลุ่มนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทช.
โดยการประชุมหารือในครั้งนี้ เป็นการหารือเกี่ยวกับประเด็นการเสนอร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา พร้อมกันนี้ในช่วงบ่ายกรมทช.นำโดยนายชลธิศ สุรัสวดี อทช.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะเดินทางเข้าร่วมหารือกับกรมประมงในแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง พ.ร.บ. ดังกล่าว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับร่าง พ.ร.บ. การประมง ฉบับปรับปรุงในคราวเดียวกันนี้ ณ กรมประมง

                  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง