DMCR NEWS

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งนครศรี ยังดีตามมาตรฐาน

  • 29 ก.พ. 2563
  • 34
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งนครศรี ยังดีตามมาตรฐาน

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจและเก็บตัวอย่างปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน และตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง บริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำ ในเขต จ.นครศรีธรรมราช ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าความลึกน้ำ ๐.๓-๑๐.๓ ม. ความโปร่งแสง ๐.๑-๓.๐ ม. อุณหภูมิน้ำ ๒๖.๕–๒๘.๑ °C ความเค็ม ๒๕-๓๐ ppt ความเป็นกรดด่าง ๗.๕๓-๘.๐๑ ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ๔.๓๙–๗.๖๙ mg/L จากนั้นเก็บรวบรวมตัวอย่างน้ำทะเล เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร และปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ที่ห้องปฏิบัติการต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง