DMCR NEWS

ปรับแผนการสำรวจ ฟื้นฟูปะการังและหญ้าทะเลไทย

  • 29 ก.พ. 2563
  • 53
ปรับแผนการสำรวจ ฟื้นฟูปะการังและหญ้าทะเลไทย

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. ร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓๕ คน ประชุมคณะทำงานด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น ๖ กรม ทช. เพื่อทราบและให้ความเห็นในประเด็นการปรับปรุงสถานีสำรวจปะการัง และการกำหนดตำแหน่งสำรวจหญ้าทะเล การดำเนินการฟื้นฟูปะการัง การอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำคู่มือในการศึกษาระบบนิเวศชายหาด และพิจารณาเกณฑ์การคิดคำนวณค่าเสียหายที่เกิดจากการทำลายพื้นที่แนวปะการัง และกรอบแนวทางการจัดทำแผนแม่บทปะการังแห่งชาติ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง