DMCR NEWS

เพิ่มมาตรฐานผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในแนวปะการัง

  • 29 ก.พ. 2563
  • 102
เพิ่มมาตรฐานผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในแนวปะการัง

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ควบคุมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประกาศมาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง จากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ณ โรงแรมนารา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๓๑ คน แบ่งเป็นมัคคุเทศก์ ๓ คน ครูสอนดำน้ำ ๑๙ คน และไดฟ์มาสเตอร์ ๙ คน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ตามข้อกำหนดในร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง จากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ สำหรับเนื้อหาการฝึกอบรม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศแนวปะการัง การใช้ประโยชน์ สาเหตุการถูกทำลาย มาตรฐานการท่องเที่ยวดำน้ำ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวดำน้ำในแนวปะการัง โดยมีผู้เชี่ยวชาญระบบนิเวศแนวปะการังเป็นวิทยากร และมีการฝึกปฏิบัติในการให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวก่อนพาไปดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง โดยกรม ทช. นำโครงการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย”

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง