DMCR NEWS

พัฒนาระยางค์เทียม เพิ่มคุณภาพชีวิตเต่าทะเลพิการ

  • 29 ก.พ. 2563
  • 83
พัฒนาระยางค์เทียม เพิ่มคุณภาพชีวิตเต่าทะเลพิการ

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมมือในการวิจัยและพัฒนากายอุปกรณ์เพื่อสัตว์ทะเลพิการ ด้วยการทดสอบระยางค์เทียมในเต่าหญ้าพิการ ณ บ่ออนุบาลเต่าทะเลของศูนย์วิจัยฯ โดยครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากคลินิกหน่วยกายอุปกรณ์สิรินธร โรงพยาบาลศิริราช มาร่วมพัฒนาระยางค์เทียม ซึ่งทีมวิจัยได้ร่วมกันพัฒนาระยางค์เทียมมาในครั้งนี้ ๓ โมเดล แต่ละโมเดลมีลักษณะของเบ้าสวมบริเวณขาที่พิการที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบของใบพายและน้ำหนักต่างกัน เพื่อให้ได้ระยางค์เทียมที่สามารถเคลื่อนที่ได้คล้ายคลึงกับระยางค์ด้านที่ปกติ และให้เกิดความเหมาะสมกับนวัตกรรมระยางค์เทียมต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง