DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมชี้แจงสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

  • 2 มี.ค. 2563
  • 2,746
ทช. จัดประชุมชี้แจงสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

      วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานเปิดโครงการ “ประชุมชี้แจงและสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับแนวทาง มาตรการและรูปแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา” โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม พร้อมด้วยผู้แทนจากชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ภาคใต้ เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้มีองค์ความรู้สามารถเลือกรูปแบบ ที่มีความเหมาะสม เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ เป็นไปตามหลักวิชาการ รวมถึงส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อระบบนิเวศแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย ป่าชายเลน แนวปะการัง และหญ้าทะเลอีกด้วย

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง