DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนในรูปแบบป่าไม้-ประมง เพื่อชุมชนสีเขียว ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 28 เม.ย. 2563
  • 79

ดาวน์โหลด

IMG_0001 ป่าไม้ประมง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.41 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง