DMCR NEWS

ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. ผ่านระบบ VDO conference

  • 28 เม.ย. 2563
  • 1,497
ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. ผ่านระบบ VDO conference

          วันที่ 28 เมษายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ VDO conference โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
           สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดขนาดของพื้นที่ป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ. .... อีกทั้งพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดแบบบัตรประจำตัวกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน พ.ศ. ...

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง