DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน ภายใต้โครงการป่าในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓)(ประกาศเชิญชวน)

  • 25 พ.ค. 2563
  • 170

ข้อความเชิญชวน

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศ ๒๕ พฤษภาคม จนถึงก่อนวันที่เสนอราคา ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 32470459 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

TOR.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.75 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
ปร4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
ปร5.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
ปร6.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
ประกาศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง