DMCR NEWS

ทช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ

  • 30 พ.ค. 2563
  • 911
ทช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ

         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะกรรมการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2563 โดยมีคณะผู้บริหารจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทหารบก ทหารเรือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 522 อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉบับปรับปรุง) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 : การป้องกันดูแลรักษาเชิงพื้นที่ประเด็นย่อยที่ 2 การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง