DMCR NEWS

สำรวจหญ้าทะลอ่าวท้องศาลา/อ่าววกตุ่ม สุราษฎร์ธานี

  • 31 พ.ค. 2563
  • 22
สำรวจหญ้าทะลอ่าวท้องศาลา/อ่าววกตุ่ม สุราษฎร์ธานี

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจและรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเล ๒ สถานี คือ บริเวณอ่าวท้องศาลา และอ่าววกตุ่ม อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลแต่ละระดับกับมวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล โดยเก็บหญ้าทะเลชนิดหญ้าคาทะเล ที่ระดับร้อยละการปกคลุมของหญ้าคาทะเล ๔ ระดับ คือ ๑๐ ๒๕ ๕๐ และ ๗๕ และเก็บตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าคาทะเลที่มีระดับร้อยละการปกคลุม ๕๐ และเก็บรักษาตัวอย่างหญ้าคาทะเลและตะกอนดินเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง