DMCR NEWS

นำคณะวี-เซิร์ฟ ปลูกป่า ปล่อยปูม้า สงขลา

  • 31 พ.ค. 2563
  • 20
นำคณะวี-เซิร์ฟ ปลูกป่า ปล่อยปูม้า สงขลา

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน และนำคณะบริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ๒๕ คน ปลูกฝักโกงกาง ๕๐๐ ฝัก และปล่อยพันธุ์ปูม้า ๓ ล้านตัว ในกิจกรรม CSR บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓ ณ บริเวณ ม.๒ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง