DMCR NEWS

ชี้แจงการใช้ประโยชน์ชายฝั่ง อ่าวบ้านดอน สุราษฎร์ธานี

  • 31 พ.ค. 2563
  • 86
ชี้แจงการใช้ประโยชน์ชายฝั่ง อ่าวบ้านดอน สุราษฎร์ธานี

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) นำเรือ ทช.๓๐๗ ๑๐๓ และเรือตรวจการชายฝั่งรวม ๔ ลำ ออกตรวจการพื้นที่อ่าวบ้านดอน อ.เมือง และ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านตามแนวชายฝั่งอ่าวบ้านดอน ๕,๐๐๐ คน เรื่องกลุ่มนายทุนไม่ให้เข้าไปจับหาหอยแครงบริเวณเขตแนวชายฝั่งอ่าวบ้านดอน โดยมีกลุ่มเพาะเลี้ยงหอยแครง ต.ลีเล็ต อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ยื่นหนังสือและข้อโต้แย้งว่าเป็นเขตหวงห้ามจับหอยแครงเพราะเป็นของหมู่บ้าน ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงชี้แจงทำความเข้าใจให้กับทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ได้ข้อตกลงและหาข้อยุติเพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านได้ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบ้านดอนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้จะได้ดำเนินการนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง