DMCR NEWS

เที่ยงวัน วันละคลิป สารคดีโครงการนำร่องนำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม ไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลบริเวณเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

  • 2 มิ.ย. 2563
  • 41
เที่ยงวัน วันละคลิป สารคดีโครงการนำร่องนำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม ไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลบริเวณเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

กรม ทช. ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอนประเทศไทย) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนโครงการจัดวางปะการังเทียมจากขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยเป็นโครงการนำร่องที่บริเวณเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (คณะกรรมการชาติฯ) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยร่วมกันศึกษา ติดตาม และตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและนิเวศวิทยาของพื้นที่ในทะเล และประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งปะการังเทียมจากขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของประเทศ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #ปะการังเทียม #เกาะพะงัน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง